VID metodiskais materiāls ‘’Jautājumi un atbildes par īpaša pievienotās vērtības nodokļa režīma piemērošanu būvniecības pakalpojumiem’’

Autors: Valsts ieņēmumu dienests

1.  Kādi ir nosacījumi īpaša pievienotās vērtības nodokļa režīma piemērošanai būvniecības pakalpojumiem?

Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteikto īpašo pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) piemērošanas režīmu (turpmāk – apgrieztā maksāšanas kārtība) būvniecības pakalpojumiem piemēro, ja:

1)      tiek veikti būvdarbi saistībā ar jaunas būves (ēkas, inženierbūves) būvēšanu vai esošās būves vai tās daļas renovāciju, rekonstrukciju, restaurāciju, vienkāršotu renovāciju, vienkāršotu rekonstrukciju, konservāciju vai nojaukšanu būvniecības nozari regulējošo normatīvo aktu izpratnē (par pierādījumu tam ir izmantojama informācija, kā, piemēram, būvdarbu veikšanai ir saņemta būvatļauja, pasūtītājam ir noformēta vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte u.c.), kā arī būvniecības pakalpojumu līgumā ietvertā visu veidu projektēšana;

2)      pakalpojumu sniedzējs un pakalpojumu saņēmējs ir reģistrēts nodokļa maksātājs.

2. Kādos gadījumos nepiemēro PVN apgriezto maksāšanas kārtību?

Nodokļa apgriezto maksāšanas kārtību nepiemēro, ja sniegtie pakalpojumi nav uzskatāmi par būvdarbiem būvniecības nozari regulējošo normatīvo aktu izpratnē. Nodokļa apgriezto maksāšanas kārtību nepiemēro tādiem pakalpojumiem kā, piemēram, inženierkomunikāciju vai inženiertīklu uzturēšana, pārbaude un tehniskā apkope. Ja pakalpojuma sniedzēja rīcībā nav informācijas par to, vai būvē veiktie darbi ir uzskatāmi par būvdarbiem būvniecības nozari regulējošo normatīvo aktu izpratnē, piemēro vispārīgo PVN maksāšanas kārtību.

Būvju (ēku, inženierbūvju) projektēšanas pakalpojumiem, ja tie ir iekļauti būvniecības pakalpojumu līgumā, piemēro PVN apgriezto maksāšanas kārtību.

3. Vai teritorijas apzaļumošanas darbiem, kurus paredzēts veikt pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā, piemēro PVN apgriezto maksāšanas kārtību?

Ja būvlaukuma sakopšanas un labiekārtošanas darbi (tai skaitā būvlaukuma sakopšanas un labiekārtošanas darbu ietvaros veiktie apzaļumošanas darbi) ir veikti pēc būvdarbu pabeigšanas, bet pirms būvobjekta nodošanas ekspluatācijā, kā arī tie ir iekļauti būvniecības līgumā un tā pielikumos (būvdarbu tāmēs) par būvdarbu veikšanu, tiem piemēro PVN apgriezto maksāšanas kārtību. Savukārt atsevišķi sniegtiem teritorijas sakopšanas un labiekārtošanas darbiem (tai skaitā būvlaukuma sakopšanas un labiekārtošanas darbu ietvaros veiktajiem apzaļumošanas darbiem), kas nav uzskatāmi par būvdarbiem būvniecības nozari regulējošo normatīvo aktu izpratnē, piemēro PVN vispārīgo piemērošanas kārtību.

4. Kā piemēro PVN būvniecības pakalpojumiem, kurus sniedz atbilstoši 2011.gadā noslēgtiem līgumiem?

PVN apgriezto maksāšanas kārtību no 2012.gada 1.janvāra piemēro būvniecības pakalpojumiem saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti, sākot ar 2012.gada 1.janvāri. Būvniecības pakalpojumiem, kas sniegti saskaņā ar līgumiem, kuri noslēgti līdz 2011.gada 31.decembrim, PVN apgriezto maksāšanas kārtību piemēro, sākot ar 2013.gada 1.janvāri.

5. Kā PVN apgriezto maksāšanas kārtību piemēro pārejas periodā no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim, ja līgums par būvniecības pakalpojumu sniegšanu noslēgts līdz 2011.gada 31.decembrim, bet papildu vienošanās pie līguma – pēc 2012.gada 1.janvāra?

Šādā gadījumā būvdarbiem, kas veikti 2012.gadā saskaņā ar papildu vienošanos, piemēro vispārīgo PVN piemērošanas kārtību, jo papildu vienošanās nav uzskatāma par jaunu līgumu.

6. 2011.gadā ģenerāluzņēmējs bija noslēdzis līgumu ar pasūtītāju par būvniecības pakalpojumiem konkrētam objektam. 2012.gadā tika slēgti līgumi starp ģenerāluzņēmēju un apakšuzņēmējiem par būvniecības pakalpojumiem šim objektam. Kādu PVN maksāšanas kārtību piemēro šiem pakalpojumiem, kas bija sniegti 2012. un 2013.gadā atbilstoši 2012.gadā noslēgtiem līgumiem?

Būvniecības pakalpojumiem, ko apakšuzņēmēji sniedz ģenerāluzņēmējam saskaņā ar 2012.gadā noslēgtiem līgumiem, piemēro PVN apgriezto maksāšanas kārtību (ja 2012.gadā sniegtie būvniecības pakalpojumi atbilst likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 13.6pantā noteiktajām prasībām, bet 2013.gadā sniegtie būvniecības pakalpojumi atbilst Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta prasībām).

7. Vai pašvaldības piemēro PVN apgriezto maksāšanas kārtību? Kādi ir piemērošanas nosacījumi?

No 2013.gada 1.janvāra PVN apgriezto maksāšanas kārtību piemēro valsts un pašvaldību iestādes vai pašvaldības, kuras būvniecības pakalpojumus saņem saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto iepirkuma procedūru vai kā publiskais partneris saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likumu atbilstoši līgumiem, kas noslēgti, sākot ar 2013.gada 1.janvāri.

Valsts un pašvaldību iestādēm un pašvaldībām, kas nav reģistrēti nodokļa maksātāji un kuras saņem būvniecības pakalpojumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto iepirkuma procedūru vai kā publiskais partneris saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likumu atbilstoši līgumiem, kas noslēgti, sākot ar 2013.gada 1.janvāri, pirms šo pakalpojumu saņemšanas jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā.

8. Līgums ar pašvaldību, kas ir reģistrēts nodokļa maksātājs, par būvniecības pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto iepirkuma procedūru noslēgts 2012.gadā. Vai ģenerāluzņēmēja un tā apakšuzņēmēju sniegtajiem pakalpojumiem piemēro PVN apgriezto maksāšanas kārtību?

Tā kā līgums starp pašvaldību un ģenerāluzņēmēju ir noslēgts 2012.gadā, ģenerāluzņēmēja sniegtajiem pakalpojumiem pašvaldībai PVN apgriezto maksāšanas kārtību nepiemēro. Savukārt apakšuzņēmēju sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem šim ģenerāluzņēmējam, kas sniegti saskaņā ar līgumiem, kuri starp ģenerāluzņēmēju un apakšuzņēmēju ir noslēgti, sākot ar 2012.gadu, piemēro PVN apgriezto maksāšanas kārtību (ja 2012.gadā sniegtie būvniecības pakalpojumi atbilst likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 13.6pantā noteiktajām prasībām, bet 2013.gadā sniegtie būvniecības pakalpojumi atbilst Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta prasībām).

9. Vai logu piegādei ar montāžu vienkāršotas renovācijas ietvaros piemēro PVN apgriezto maksāšanas kārtību?

Logu piegāde ar montāžu, ja būvē (ēkā) tiek veikta vienkāršota renovācija, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta izpratnē ir uzskatāma par būvniecības pakalpojuma sniegšanu un šim darījumam piemēro PVN apgriezto maksāšanas kārtību.

10. Komersants, kurš ražo logus, neatkarīgi no ražošanas sniedz arī atsevišķu pakalpojumu – meistara nosūtīšanu, lai esošā būvē veiktu logu konstrukciju remontu, regulēšanu utt. Vai šajā situācijā piemēro PVN apgriezto maksāšanas kārtību?

Ja komersants, kas ir reģistrēts nodokļa maksātājs, veic logu konstrukciju remontu, regulēšanu u.c. darbus esošā būvē, kurā netiek veikta renovācija, rekonstrukcija, restaurācija, vienkāršotā renovācija vai vienkāršotā rekonstrukcija (nav saņemta būvatļauja vai pasūtītājam nav noformēta vienkāršotās renovācijas vai vienkāršotās rekonstrukcijas apliecinājuma karte vai cits dokuments saskaņā ar būvniecības nozari regulējošiem normatīvajiem aktiem), PVN apgriezto maksāšanas kārtību šiem pakalpojumiem nepiemēro.

11. Komersants “A”, kas ir reģistrēts nodokļa maksātājs, 2013.gadā sniedz piekaramo griestu ierīkošanas pakalpojumus citam reģistrētam nodokļa maksātājam. Darbi tiek veikti klientu apkalpošanas zālē. Citi remonta darbi klientu apkalpošanas zālē netiek veikti.

Ņemot vērā Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” 37.2.apakšpunktā sniegto vienkāršotas renovācijas definīciju, piekaramo griestu ierīkošanas darbi esošajā ēkā (ja netiek skartas nesošās būvkonstrukcijas) nav uzskatāmi par vienkāršotu renovāciju.

Tādējādi uzņēmuma “A” veiktajiem piekaramo griestu ierīkošanas darbiem PVN apgriezto maksāšanas kārtību nepiemēro un PVN par minētajiem pakalpojumiem maksā Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajā vispārīgajā kārtībā.

12. Kādā kārtībā PVN piemēro par regulāri veicamajiem kārtējiem ēkas vai būves apkopes darbiem, maziem remontdarbiem, avārijas remontdarbiem, kas nav saistīti ar ēkas vai būves rekonstrukciju, restaurāciju, renovāciju?

Šajā gadījumā piemēro PVN vispārīgo maksāšanas kārtību.

13. Kādā kārtībā PVN piemēro par elektroietaišu apsekošanu, profilaktiskajām pārbaudēm, bojājumu novēršanu, elektrotehniskajiem mērījumiem, spuldžu nomaiņu, automātu pārslēgšanu, rozešu bloku nomaiņu?

PVN apgriezto maksāšanas kārtību nepiemēro inženierkomunikāciju vai inženiertīklu uzturēšanai, pārbaudei un tehniskai apkopei, tādējādi šajā jautājumā minētajiem pakalpojumiem PVN apgriezto maksāšanas kārtību nepiemēro.

14. Kādā kārtībā PVN piemēro iekārtu un mehānismu nomai vai iegādei, kuras būvniecības darbu veicējs iepērk vai nomā no iekārtu iznomātāja vai preču piegādātāja, lai sniegtu būvniecības pakalpojumus pasūtītājam?

Minētajām preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem PVN apgriezto maksāšanas kārtību nepiemēro. Būvniecības pakalpojumu sniedzējs iekārtu un mehānismu nomas vai iegādes izmaksas iekļauj pasūtītājam sniegtā būvniecības pakalpojuma vērtībā.

15. Uzņēmuma pamatdarbība ir betona urbšana un zāģēšana būvobjektos, pakalpojumi tiek sniegti būvobjektu būvniecībā. Vai šiem pakalpojumiem piemēro PVN apgriezto maksāšanas kārtību?

Ja uzņēmums sniedz betona urbšanas un zāģēšanas pakalpojumus būvdarbu veikšanai jaunā būvē vai esošās būves vai tās daļas renovācijas, rekonstrukcijas, restaurācijas, vienkāršotās renovācijas, vienkāršotās rekonstrukcijas, konservācijas veikšanai vai tās nojaukšanai, pakalpojumam piemēro PVN apgriezto maksāšanas kārtību.

16. Vai vājstrāvas tīklu ierīkošanas pakalpojumiem piemēro PVN apgriezto maksāšanas kārtību?

Vājstrāvas tīklu ierīkošanas pakalpojumiem PVN apgriezto maksāšanas kārtību piemēro, ja tiek veikta vājstrāvu tīklu (inženierkomunikāciju) izbūve (ierīkošana) jaunas būves (ēkas, inženierbūves) būvēšanas procesā vai esošās būves (ēkas, inženierbūves) vai tās daļas renovācijas, rekonstrukcijas, vienkāršotās renovācijas, vienkāršotās rekonstrukcijas vai restaurācijas gaitā.

Šo kārtību nepiemēro, ja minētie pakalpojumi ir saistīti tikai ar vājstrāvas tīklu uzturēšanu, pārbaudi vai tehnisko apkopi.

Ja pakalpojuma sniedzēja rīcībā nav informācijas par to, vai sniegtie pakalpojumi ir uzskatāmi par būvdarbiem būvniecības nozari regulējošo normatīvo aktu izpratnē, vai arī nav informācijas par to, vai šie būvdarbi tiek veikti jaunas būves (ēkas, inženierbūves) būvēšanai vai esošās būves vai tās daļas renovācijai, rekonstrukcijai, restaurācijai, vienkāršotai renovācijai, vienkāršotai rekonstrukcijai, konservācijai vai nojaukšanai, piemēro PVN vispārīgo maksāšanas kārtību.

17. Vai piemēro PVN apgriezto maksāšanas kārtību šādiem pakalpojumiem:

1)     kanalizācijas remontdarbi dzīvoklī;

2)     ūdens skaitītāju nomaiņa dzīvoklī;

3)     ikmēneša siltummezgla tehniskā apkope (daudzdzīvokļu mājā);

4)     dvieļu žāvētāju nomaiņa dzīvoklī;

5)     ūdens cauruļu posma nomaiņa dzīvoklī;

6)     esošā siltummezgla rekonstrukcija;

7)     ūdenssūkņa nomaiņa.

Pakalpojumu saņēmēji ir gan fiziskas personas, gan dzīvokļu kooperatīvās sabiedrības, gan SIA – dažādi namīpašumu īpašnieki vai apsaimniekotāji, kas var būt gan PVN maksātāji, gan nemaksātāji.

Ievērojot PVN apgrieztās maksāšanas kārtības piemērošanas nosacījumus, jautājumā norādītie pakalpojumi (izņemot esošā siltummezgla rekonstrukciju atsevišķos gadījumos) nav uzskatāmi par būvniecības pakalpojumiem, kam piemēro PVN apgriezto maksāšanas kārtību.

PVN apgriezto maksāšanas kārtību piemēro jautājumā minētajai esošā siltummezgla rekonstrukcijai, ja veiktie siltummezgla rekonstrukcijas darbi ir uzskatāmi par būvdarbiem būvniecības nozari regulējošo normatīvo aktu izpratnē saistībā ar būves rekonstrukciju un šo pakalpojumu sniedzējs un saņēmējs ir reģistrēti nodokļa maksātāji.

18. Kādi ir nosacījumi būvniecības pakalpojuma vērtības aprēķinam?

Sniegtā būvniecības pakalpojuma vērtībā iekļauj izmaksas, kas ir tieši saistītas ar konkrētā pakalpojuma sniegšanu, tai skaitā būvmateriālu, konstrukciju vai iekārtu, kas ir būves neatņemama sastāvdaļa, vai citu normatīvajos aktos būvniecības jomā paredzēto iekārtu iegādes un uzstādīšanas vērtība, būvniecības instrumentu, mehānismu vai tehnoloģisko iekārtu nomas vērtība.

19. Vai, slēdzot līgumu pasūtītājam ar būvdarbu veicēju, līguma tāmē summas ir jānorāda ar PVN? Līgumā ir ielikta atsauce, ka PVN nomaksu valsts budžetā veic pasūtītājs.

Uzdotais jautājums par līguma nosacījumiem attiecībā uz PVN summu iekļaušanu tāmē skar darījuma partneru civiltiesiskās attiecības. Civiltiesisko jautājumu risināšana nav Valsts ieņēmumu dienesta kompetencē.

20. Kā izraksta PVN rēķinu, ja tiek sniegti būvniecības pakalpojumi, kam piemēro PVN apgriezto maksāšanas kārtību?

Piemērojot PVN apgriezto maksāšanas kārtību, būvniecības pakalpojumu sniedzējs izraksta pakalpojumu saņēmējam PVN rēķinu, kurā norāda sniegtā pakalpojuma vērtību, bet nenorāda PVN likmi un aprēķināto PVN summu.

21. Kā PVN deklarācijā un tās pielikumos atspoguļot darījumus, ja uz darbu izpildes akta pamata sagatavots rēķins, kurā izpildītie darbi sadalīti divās daļās: vienā – summa, kurai piemēro PVN 21 procenta likmi (piemēram, inženiertīklu tehniskā apkope), bet otrā – summa, kurai piemēro PVN apgriezto maksāšanas kārtību?

Nodokļa rēķinā norādīto darījumu daļu, kurai piemēro PVN apgriezto maksāšanas kārtību, pakalpojumu sniedzējs norāda PVN deklarācijas 40. un 41.1rindā un PVN 1 pārskata III daļā. Savukārt darījumu daļu, kurai piemēro vispārējo PVN maksāšanas kārtību, pakalpojumu sniedzējs norāda PVN deklarācijas 40., 41. un 52.rindā un PVN 1 pārskata III daļā.

22. Pasūtītājs, kas ir reģistrēts nodokļa maksātājs, ir saņēmis PVN rēķinu no būvuzņēmuma – reģistrēta nodokļa maksātāja – par būvniecības pakalpojumiem, kas sniegti saskaņā ar noslēgto līgumu. Savukārt pasūtītājs ir izrakstījis būvuzņēmumam rēķinu, kurā norādīta soda nauda par nokavētiem līguma izpildes termiņiem. Vai pasūtītājs un būvuzņēmējs var veikt savstarpēju ieskaitu?

Likums neregulē darījumā iesaistīto pušu civiltiesiskās attiecības, tādējādi likums neaizliedz darījumā iesaistītajām pusēm piemērot ieskaitu.

23. Komersants “A”, kas ir reģistrēts nodokļa maksātājs, 2013.gadā citam reģistrētam nodokļa maksātājam sniedz grīdas seguma nomaiņas pakalpojumu pakalpojuma saņēmējam piederošās telpās. Minētajās telpās citi remonta darbi netiek veikti.

Ņemot vērā Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” 37.2.apakšpunktā sniegto vienkāršotas renovācijas definīciju, grīdas seguma nomaiņa esošajā ēkā nav uzskatāma par vienkāršotu renovāciju.

Tādējādi komersanta “A” veiktajiem grīdas seguma nomaiņas pakalpojumam PVN apgriezto maksāšanas kārtību nepiemēro un PVN par minētajam pakalpojumam maksā Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajā vispārīgajā kārtībā.

24. Komersants “A”, kas ir reģistrēts nodokļa maksātājs un kura saimnieciskās darbības veids ir logu un durvju ražošana un uzstādīšana, 2013.gadā citam reģistrētam nodokļa maksātājam sniedz pakalpojumu – nomaina logus (tas ir, veic logu piegādi un montāžu), nemainot to dalījumu, pakalpojuma saņēmējam piederošajā biroja telpā. Citi remontdarbi biroja telpā netiek veikti.

Ņemot vērā Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” 37.2.apakšpunktā sniegto vienkāršotas renovācijas definīciju, logu nomaiņa esošajā ēkā, nemainot to dalījumu, nav uzskatāma par vienkāršotu renovāciju.

Tādējādi uzņēmuma “A” veiktajiem logu nomaiņas darbiem PVN apgriezto maksāšanas kārtību nepiemēro un PVN par minētajiem darbiem maksā Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajā vispārīgajā kārtībā.

25.Komersants “A”, kas ir reģistrēts nodokļa maksātājs, 2013.gadā citam reģistrētam nodokļa maksātājam sniedz pakalpojumu – veic rozešu nomaiņu veikala telpās, kuras pakalpojuma saņēmējs nomā. Citi remontdarbi veikala telpās netiek veikti.

Ņemot vērā Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” 37.2.apakšpunktā sniegto vienkāršotas renovācijas definīciju, rozešu nomaiņa esošajā ēkā nav uzskatāma par vienkāršotu renovāciju.

Tādējādi komersanta “A” veiktajiem rozešu nomaiņas darbiem PVN apgriezto maksāšanas kārtību nepiemēro un PVN par minētajiem pakalpojumiem maksā Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajā vispārīgajā kārtībā.

26. Komersants “A”, kas ir reģistrēts nodokļa maksātājs, 2013.gadā sniedz tapešu līmēšanas pakalpojumus viesnīcai (reģistrētam nodokļa maksātājam). Atsevišķu bojājumu novēršanai jaunas tapetes tiek līmētas tikai vienā viesnīcas numurā. Citi remontdarbi viesnīcā netiek veikti.

Ņemot vērā Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” 37.2.apakšpunktā sniegto vienkāršotas renovācijas definīciju, var secināt, ka tapešu līmēšana uz vienas sienas nav uzskatāma par vienkāršotu renovāciju.

Tādējādi komersanta “A” veiktajiem tapešu līmēšanas darbiem PVN apgriezto maksāšanas kārtību nepiemēro un PVN par minētajiem pakalpojumiem maksā Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajā vispārīgajā kārtībā.

27. Komersants “A”, kas ir reģistrēts nodokļa maksātājs, 2013.gadā citam reģistrētam nodokļa maksātājam sniedz būvniecības pakalpojumu saskaņā ar noslēgto līgumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas celtniecību. Ir izsniegta būvatļauja minētās ēkas celtniecībai.

  Pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā komersants “A” veic ēkas iekšējās apdares darbus (iekšējo telpu sadale un starpsienu izbūve, sienu un griestu apdare, grīdu ieklāšana, dažādu virsmu krāsošana, lakošana, iekšdurvju ielikšana, citi telpu apdares darbi), sniedzot pakalpojumu iepriekš minētajam reģistrētam nodokļa maksātājam saskaņā ar jaunu līgumu, kas ir noslēgts pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā. Šo darbu veikšanai nav nepieciešama būvatļauja vai vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte.

  Vai ēkas iekšējās apdares darbiem, kas tiks veikti pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā, piemēro PVN apgriezto maksāšanas kārtību?

Ēkas iekšējās apdares darbi, kurus plānots veikt pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā, nav uzskatāmi par būvdarbiem būvniecības nozari reglamentējošo normatīvo aktu izpratnē, jo to veikšanai nav nepieciešama būvatļauja vai apliecinājuma karte atbilstoši vispārīgai būvniecības kārtībai, tādējādi tiem piemēro vispārīgo PVN maksāšanas kārtību.

28. Kādu atsauci norāda, 2013.gadā būvniecības pakalpojuma sniedzējam izrakstot nodokļa rēķinu par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem citam reģistrētam nodokļa maksātājam?

Būvniecības pakalpojuma sniedzējs 2013.gadā izraksta būvniecības pakalpojuma saņēmējam nodokļa rēķinu, kurā norāda sniegtā būvniecības pakalpojuma vērtību bez nodokļa un norādi “nodokļa apgrieztā maksāšana”.

 

08.07.2014.

Sagatavoja:

Valsts ieņēmumu dienesta

Nodokļu pārvaldes

Netiešo nodokļu metodikas daļa