Par transfertcenu dokumentācijas sagatavošanu

iFinanses: 29. augusts, 2012

“Vēršamies pie Jums ar jautājumu saistībā ar grozījumiem likumā Par nodokļiem un nodevām, kas pieņemti 2012.gada 21.jūnijā. Likums ir ir papildināts ar 15.2 pantu Nodokļu maksātāja pienākums sniegt informāciju par darījumiem ar saistītām personām, un šī panta 2.daļā ir noteikta informācija, kas jāiekļauj darījumu cenas (vērtības) atbilstības tirgus cenai (vērtībai) pamatojumā.Vai mēs pareizi saprotam normatīvajā aktā noteikto, pieņemot, ka, lai darījuma cena (vērtība) būtu pamatota, uzņēmums var izstrādāt kopēju cenu atbilstības pamatošanas nolikumu, kurā būtu iekļaujama 15.2 panta 2.daļas 1.punkta a), b), c) un d) apakšpunktos un 15.2 panta 2.daļas 2., 3. un 4.punktos prasītā informācija, kas ir nemainīga visiem darījumiem, un konkrētā darījuma pamatojumā, atsaucoties uz nolikumu, norādīt informāciju, kas atbilstoši 15.2 panta prasībām katram darījumam būs mainīga? Vai, veicot darījumu cenas (vērtības) pamatojumu šādā veidā, ir uzskatāms, ka 15.2 panta prasības ir izpildītas, proti, darījuma cena (vērtība) ir pamatota?”

Atbild SIA AAT partneris, sertificēts nodokļu konsultants Artūrs Breicis:

Atbilstoši starptautiski pieņemtajai praksei parasti transfertcenu dokumentācijas struktūru veido šādas sadaļas:

  • uzņēmuma darbības nozares vispārējs apraksts (nozares analīze);
  • informācija par uzņēmuma organizatorisko un juridisko struktūru un darbības stratēģiju (uzņēmuma analīze);
  • informācija par darījumos veiktajām funkcijām, riskiem un izmantotajiem aktīviem (funkcionālā analīze);
  • darījumu ar saistīto uzņēmumu un ar uzņēmumu saistīto personu apraksts un līgumiskie nosacījumi;
  • tirgus vērtības noteikšanas metodes izvēles apraksts un pamatojums (ekonomiskā analīze);
  • pētījums par salīdzināmu nesaistītu uzņēmumu finanšu rādītājiem un piemērotajām atbilstošā darījuma cenām (salīdzināmo datu analīze).

Nozares analīze

Šī analīze aptver tirgus, kurā darbojas attiecīgais uzņēmums, apskatu. Nozares analīzē ir jāapskata likuma15.2 panta 2.daļas 1.punkta a), b), c) prasītā informācija.

Parasti nozares analīze tiek sagatavota kā transfertcenu dokumentācijas atsevišķa sadaļa neatkarīgi no darījumu ar saistītajiem uzņēmumiem veidiem un skaita.

Uzņēmuma (grupas) analīze

Uzņēmuma analīzes mērķis ir identificēt uzņēmuma īpatnības, kuras ietekmē cenu veidošanos, piemēram, vadības modelis, biznesa stratēģija un atbildības struktūra. Uzņēmuma analīzē ir jāatspoguļo likuma 15.2 panta 2. daļas 2. un 3.punktā minētā informācija. Šeit būtu jāapskata arī 15.2 panta 2. daļas 1. punkta b) apakšpunkta informācija par ekonomiskajiem un juridiskajiem faktoriem, kas ietekmē cenu, ciktāl tas ir uzņēmuma kontrolē.

Arī uzņēmumu analīze parasti tiek sagatavota kā atsevišķa dokumentācijas sadaļa, kura nav tieši atkarīga no darījumu veidiem un skaita.

Funkciju, risku un aktīvu analīze

Funkciju, risku un aktīvu analīze ietver komercdarbības funkciju (piemēram, produkta plānošana, izejmateriālu iegāde, ražošana, loģistika, pārdošana), risku (piemēram, tirgus risks, kredītrisks, valūtas risks), kā arī izmantoto aktīvu (t.sk., nemateriālais īpašums) aprakstu. Tātad funkciju analīzes ietvaros  ir jāapskata likuma 15.2 panta  2. daļas 1. punkta d), e) apakšpunktu prasības , kā arī 15.2 panta 2. daļas 4. punktā minētā informācija.

Parasti tiek sagatavota kopēja funkciju analīze, kura nemainās atkarībā no darījuma skaita. Piemēram, tiek izanalizēta uzņēmuma kopējā pievienotās vērtības ķēde un, pamatojoties uz to, izdarīti secinājumi.

Tomēr, ja uzņēmums veic dažādus darījuma veidus, dažkārt ir lietderīgi analizēt funkcijas/riskus katra darījuma kontekstā. Tad funkciju analīzes struktūra var būt pakārtota darījumu veidiem.

Turklāt pastāv situācijas, kurās līdzīgos darījumos funkcijas/riski var atšķirties. Piemēram, ja uzņēmums ražo un pārdod preces, uzņēmums var izmantot dažādus funkciju modeļus: darboties kā līgumražotājs (ražojot preces pēc pasūtītāja instrukcijām un uz viņa rēķina) vai pilna riska ražotājs (ražot un pārdot savā vārdā, uzņemoties visus komercdarbības riskus).

Darījumu līgumiskie noteikumi, ekonomiskā analīze un salīdzināmo datu pētījums

Pārējā likuma 15.2 panta 2. daļas 5), 6), 7), 8) un 9) punktos norādītā informācija, proti, darījuma priekšmeta analīze, līgumiskie nosacījumi, tirgus metodes izvēle un salīdzināmu nesaistītu komersantu finanšu rādītāju analīze vienmēr būs atkarīga no darījumu skaita.