Kā darījumā ar uzņēmuma īpašnieku jāpiemēro tirgus cenu?

iFinanses: 21. februāris, 2013

“Uzņēmums pērk lietotu automašīnu no fiziskas personas, kas ir uzņēmuma vienīgais īpašnieks. Kā uz šādu darījumu attiecas preces tirgus vērtība un darījumi ar saistītām personām?”

Atbild SIA AAT partneris, sertificēts nodokļu konsultants Artūrs Breicis:

Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir uzskatāms par ar uzņēmumu saistītu personu likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli (likums par UIN) 1. panta 5.daļas izpratnē, kas nosaka, ka ar uzņēmumu saistīta persona – persona, kurai (fiziskās personas gadījumā — tās radiniekiem līdz trešajai pakāpei vai laulātajam, vai ar šo personu svainībā esošiem līdz otrajai pakāpei) pieder vairāk nekā 50 procenti no komercsabiedrības pamatkapitāla vai daļu vērtības […].

Saskaņā ar likuma par UIN 12. panta 2.daļas 3. punktu, nosakot komercsabiedrības ar UIN apliekamo ienākumu, peļņu palielina par summu, kuru veido: preču (produkcijas, pakalpojumu) vērtību starpība (starpības daļa), kas rodas, […] ja šīs preces (produkcija, pakalpojumi) par cenām, kas ir augstākas par tirgus cenām, tiek pirktas no ar uzņēmumu saistītām personām.

Līdz ar to komercsabiedrībai iegādājoties preces no sava vienīgā īpašnieka, atlīdzība par tām nedrīkst pārsniegt tirgus vērtību. Ja tirgus vērtība tiek pārsniegta, komercsabiedrībai ir jāveic apliekamā ienākuma korekcija par starpību starp faktiski piemēroto cenu un darījuma tirgus cenu.

Darījuma tirgus vērtības noteikšanai ir jāpiemēro MK noteikumu Nr.556 Likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli piemērošanas noteikumi (MK noteikumi Nr.556) 84.-89. punktos noteiktās darījumu tirgus cenas noteikšanas metodes.

Piemērojot salīdzināmo nekontrolēto cenu metodi (MK noteikumu Nr.556 84. punkts), būtu jāatrod salīdzināmi darījumi, respektīvi, darījumi, kuros analoģiska automašīna (gads, modelis, komplektācija utt.) tiek pārdota darījumā starp nesaistītām personām.

Informācija par šādiem darījumiem publiski netiek apkopota un parasti nav pieejama, tāpēc varētu ieteikt vienu no šādiem praktiskiem risinājumiem:

  1. Komercsabiedrība var apkopot un uzglabāt informāciju par publiskiem sludinājumiem, kas ir publicēti uz darījuma noslēgšanas brīdi un kuros tiek piedāvātas analoģiskas automašīnas, un piemērot cenu, kura kopumā nepārsniedz sludinājumos piedāvātās cenas. Ir ieteicams dokumentēt pietiekamu piedāvājumu skaitu, lai noteiktu objektīvu cenu diapazonu.
  2. Automašīnas vērtību var novērtēt neatkarīgs eksperts.