Jaunās izmaiņas nodokļu likumos, kas stājas spēkā 2014. gadā: Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Līdz ar 2014. gada budžeta apstiprināšanu un iepriekš definētiem mērķiem nodokļu politikas īstenošanas jomā (piemēram, ēnu ekonomikas un nelegālās nodarbinātības apkarošanā, kopējās nodokļu maksāšanas disciplīnas uzlabošanā un nodokļu optimizācijas shēmu ierobežošanā), ir izstrādāti vairāki grozījumi IIN un VSAOI regulējumā.

Saskaņā ar nodokļu politikas mērķiem, ar 2014. gada 1. janvāri Latvijas iedzīvotājus skars šādas IIN un VSAOI izmaiņas:

 1. Nodokļu likmju un citas vispārīgas izmaiņas
 2. Valdes locekļa „domājamā” ienākuma aplikšana ar IIN un VSAOI
 3. Ienākumam pielīdzināti aizdevumi
 4. Samazinātu aizdevuma procentu radītais ienākums
 5. IIN piemērošana nekustamā īpašuma atsavināšanai (kapitāla pieaugums)
 6. Izmaiņas IIN piemērošanā lauksaimniekiem

1. Nodokļu likmju un vispārīgās izmaiņas

Grozījumi 2014. un 2015. gadā paredz mazināt darbaspēka nodokļa slogu, palielinot neapliekamo minimumu, atvieglojumu par apgādībā esošu personu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi.
IIN nodokļa likme 2014. gadā ir 24%, 2015. gadā – 23% un no 2016. gada – 22%.
VSAOI darba devēja likme 2014. gadā ir 23,59%, bet darbinieka daļa – 10,50% (kopā 34,09%).
Papildus ar 2014. gada 1. janvāri:

 • IIN maksātāja mēneša neapliekamais minimums ir 75 euro
 • IIN atvieglojums par apgādībā esošu personu ir 165 euro

Saimnieciskās darbības veicēja reģistrācija tikai vienā statusā

Ar 01.01.2014. ir ieviestas nodokļu pretizvairīšanās normas, nodrošinot, ka nodokļa maksātājs – saimnieciskās darbības veicējs var reģistrēties tikai vienā statusā – vai nu reģistrēt saimniecisko darbību vispārējā kārtībā, vai izņemot patentu, vai reģistrēties kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs. Ir paredzēti noteikti izņēmumi, uz kuriem šīs normas neattieksies.

Fiksētā ienākuma nodokļa maksātāju režīms

Saskaņā ar koncepciju par mazo uzņēmumu nodokļa maksāšanas režīmu konsolidāciju un vienkāršošanu, ir pieņemts lēmums atteikties no fiksētā ienākuma nodokļa režīma, kas zināmā mērā pārklājas ar mikrouzņēmumu nodokļa sistēmu.
Ar 2014. gada 1. janvāri jauni fiksētā ienākuma nodokļa maksātāji vairs netiks reģistrēti, esošajiem reģistrētajiem paredzot divu gadu ilgu pārejas periodu.
Grozījumi IIN likumā paredz, ka šis režīms vairs nebūs piemērojams no 2016. gada 1. janvāra.

Minimālais IIN saimnieciskās darbības veicējiem

Ar 2014. gada 1. janvāri saimnieciskās darbības veicējs ne vēlāk kā 15 dienu laikā no noteiktās deklarācijas iesniegšanas dienas iemaksā budžetā 50 euro, ja taksācijas gadā nav gūts ar nodokli apliekams ienākums no saimnieciskās darbības vai aprēķinātā nodokļa summa no saimnieciskās darbības apliekamā ienākuma nepārsniedz 50 euro. Tiem saimnieciskās darbības veicējiem, uz kuriem neattiecas izņēmuma normas (skat. zemāk), faktiski minimālais IIN būs jāsāk maksāt 2015. gadā.

Minētais regulējums neattiecas uz tādiem saimnieciskās darbības veicējiem, kas taksācijas gadā būs veikuši IIN vai VSAOI iemaksas par darbiniekiem vai par sevi kā pašnodarbinātu personu. Kā arī minēto normu nepiemēro maksātājiem par pirmo taksācijas gadu, kurā veikta saimnieciskās darbības reģistrācija, un par nākamo taksācijas gadu, kā arī par gadu, kurā izbeigta saimnieciskā darbība vai pabeigts likvidācijas process.

Normas mērķis ir kompensēt valsts administratīvos izdevumus, kas saistīti ar tādu saimnieciskās darbības veicēju pastāvēšanu, kuri ir reģistrēti, bet neveic nodokļu maksājumus.

Minimālā patentmaksa pensionāriem

Iedzīvotājiem, kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) un kuru ieņēmumi gadā nepārsniedz 3 000 euro, ar 2014. gadu ir tiesības piemērot samazinātā patentmaksa –17 euro gadā vai 9 euro pusgadā.

Šādu kārtību varēs izvēlēties, ja netiek nenodarbinātas citas personas un netiek maksāts algas nodoklis.

VSAOI iemaksu griesti

Saskaņā ar MK noteikumu projektu 2014. gadā plānots sociālo iemaksu objekta maksimālo apmēru noteikt EUR 46 400 (Ls 32 600) apmērā.

Pensijai pielīdzināms ienākums

Ar 2014. gada 1. janvāri tiek nodrošināta vienāda IIN piemērošana gan vecuma pensijām, kuras izmaksā VSAA, gan arī tām mūža pensijām, kuras izmaksā apdrošināšanas sabiedrības. IIN likums ir papildināts ar:

(1) Pensijai pielīdzināmu ienākumu (apdrošināšanas atlīdzība) – Ar vispārējo IIN nodokļa likmi 24% (2014. gadā) apliks pensijai pielīdzināmu ienākumu, ko veido apdrošināšanas atlīdzība, kas tiek izmaksāta saskaņā ar mūža pensijas apdrošināšanas līgumu (ar uzkrāto fondētās pensijas kapitālu atbilstoši Valsts fondēto pensiju likumam). Nodokli ietur ienākuma izmaksātājs – apdrošināšanas sabiedrība, ar kuru fiziskai personai ir noslēgts mūža pensijas apdrošināšanas līgums.
(2) apdrošinātāja piešķirtām gratifikācijām – Ar 10% nodokļa likmi apliek ienākumu no mūža pensijas apdrošināšanas līgumiem (ar uzkrāto fondētās pensijas kapitālu atbilstoši Valsts fondēto pensiju likumam), kas veidojas no apdrošinātāja piešķirtajām gratifikācijām un kas tiek definēts kā ienākums no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums. Nodokli ietur ienākuma izmaksātājs – apdrošināšanas sabiedrība, ar kuru fiziskai personai ir noslēgts mūža pensijas apdrošināšanas līgums.

Ja ienākuma izmaksa tiek veikta ar kredītiestādes starpniecību naudas pārveduma veidā un aprēķināto nodokli apdrošināšanas sabiedrība norāda naudas pārveduma pamatojumā, tad apdrošināšanas sabiedrība varēs neizsniegt nodokļa maksātājam paziņojumu par izmaksātajām summām (pensijai pielīdzināmo ienākumu un ienākumu no mūža pensijas apdrošināšanas līgumiem).

Pārējās izmaiņas

Līdz ar Tieslietu ministrijas priekšlikumiem attiecībā uz grozījumiem Komerclikumā 2014. gadā, kas noteiks tiesības izmaksāt ārkārtas dividendes, gada beigās apliekamo ienākumu no dividendēm noteiks kā starpību starp aprēķinātajām dividendēm un taksācijas gada laikā aprēķinātajām ārkārtas dividendēm, ja dividenžu ienākumā ir ietverts arī taksācijas gada laikā aprēķināto ārkārtas dividenžu apmērs, par kuru IIN likuma noteiktajā kārtībā ir samaksāts IIN.

Paplašinātas normas attiecībā uz saistību samazināšanās rezultātā gūtā ienākuma neaplikšanu ar IIN, proti, netiks aplikts ienākums Maksātnespējas likumā noteikto saistību dzēšanas procedūras ietvaros tiesai pieņemot lēmumu par parādnieka atbrīvošanu no atlikušajām parādu saistībām, kā arī ar pamatparādu saistītās dzēstās soda naudas, līgumsods vai nokavējuma procenti.

No 2014. gada IIN izpratnē fiziskās personas īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas ienākumam būs pielīdzināms arī ienākums, kas gūts, pārdodot zarus, kuri paredzēti šķeldošanai un iegūti ārpus meža zemes, attīrot īpašumā esošās lauksaimniecības zemes no krūmiem, vai mežā, izstrādājot cirsmu.

2. Valdes locekļa „domājamā” ienākuma aplikšana ar IIN un VSAOI

No 2014. gada 1. janvāra būs jāmaksā VSAOI un IIN no uzņēmuma valdes locekļu „domājamā” ienākuma (t.i., minimālās mēneša darba algas (320 euro)), ja izpildās visi zemāk minētie kritēriji:

(1) iepriekšējā taksācijas gadā:

 • Uzņēmuma nebija neviena darba ņēmēja vai darba ņēmējiem, t.sk. arī valdes locekļiem, mēneša darba alga ir bijusi mazāka par minimālo algu 
 • Uzņēmuma apgrozījums ir pārsniedzis normatīvajos aktos noteikto 12 minimālo mēneša darba algu apmēra reizinājumu ar koeficientu 3,3 (tas ir, 12 672 euro 2014. gadā)

(2) Un taksācijas gadā:

 • Attiecīgajā taksācijas gada mēnesī, uzņēmumā nav bijis neviens darbinieks vai valdes loceklis, kurš gūst atlīdzību vismaz minimālās mēneša darba algas apmērā
 • Taksācijas gada mēnesī uzņēmumam ir apgrozījums (pamatdarbības ieņēmumi)

Ja izpildās visi kritēriji, tiks uzskatīts ka tajā mēnesī, kad uzņēmumam ir apgrozījums, uzņēmuma valdes loceklis ir guvis ar IIN un VSAOI apliekamu ienākumu minimālā mēneša darba algas apmērā (320 euro).

Ja kāds no kritērijiem neizpildās, IIN un VSAOI no „domājamā” valdes locekļa ienākuma nav jāmaksā.

Minētie nosacījumi nav piemērojami, ja valdes loceklis uzņēmumā, kurā būtu jāmaksā IIN un VSAOI no valdes locekļa „domājamā” ienākuma, gūst ienākumu (ne mazāku kā 5 minimālo algu apmērs – 1600 euro 2014. gadā) kā valdes loceklis citā uzņēmumā, un abi uzņēmumi ir vienas uzņēmumu grupas dalībnieki saskaņā ar UIN likuma normām.

3. Ienākumam pielīdzināti aizdevumi

No 2014. gada 1. janvāra ar IIN tiks aplikti ienākumam pielīdzināti aizdevumi fiziskām personām. Iestrādāto normu mērķis ir novērst situācijas, kad aizdevumu sniegšanas juridiskā forma tiek izmantota, lai ilgstoši izmaksātu fiziskajām personām ienākumus, kuri netiek aplikti ar IIN. Vienlaikus regulējuma mērķis ir arī novērst citu iespējamo nodokļu optimizācijas shēmu izmantošanu. Arī Mikrouzņēmumu nodokļa likumā ir iekļauts regulējums par mikrouzņēmumu izsniegtajiem aizdevumiem, nosakot, ka šādiem aizdevumiem tiks piemērots IIN likumā ietvertais regulējums.

Attiecībā uz aizdevumu fiziskai personai, kas netiek ņemts saimnieciskās darbības ietvaros – maksimālais aizdevuma termiņš ir pieci gadi un tas jāatmaksā ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc aizdevuma līgumā noteiktā termiņa.

Ar šiem grozījumiem aizdevumi faktiski tiek iedalīti 5 kategorijās:

(1) Kredītiestādes, krājaizdevu sabiedrības vai kapitālsabiedrības, kas saņēmusi patērētāju kreditēšanas pakalpojuma sniegšanas licenci, fiziskai personai izsniegts aizdevums
(2) Aizdevumi ārstniecības vai izglītības izdevumu segšanai (obligāts līdzekļu izlietojums līgumā norādītajam mērķim divu gadu laikā). Aizdevuma ņēmējam nepieciešams saglabāt attaisnojuma dokumentus, kas nepieciešamības gadījumā jāuzrāda VID)
(3) Aizdevumi, kas nepārsniedz 1500 euro
(4) Aizdevumi starp fiziskām personām, kas ir laulātie vai radinieki līdz 3. pakāpei Civillikuma izpratnē
(5) Citi aizdevumi (atbilstības kritēriji, lūdzu skatīt zemāk)

Jaunais regulējums attiecas uz aizdevumiem fiziskajām personām (gan fizisko, gan juridisko personu (rezidentu, nerezidentu) izsniegtajiem), kas dotajā uzskaitījumā iekļaujami 5. grupā, un visām pārējām aizdevumu grupām, ja aizdevumi tiek cedēti (cedentam (aizdevējam) būs pienākums aprēķināt un nomaksāt nodokli). Šajā gadījumā cesiju uzskatīs par aizņēmēja ar IIN apliekamo neto ienākumu. Cesiju visos gadījumos pielīdzina ienākumam cedēšanas dienā (par ienākuma gūšanas dienu uzskata cedēšanas dienu) un aizdevējs aprēķināto IIN nomaksā līdz nākošā mēneša 5. datumam pēc prasījuma cedēšanas.

Šāds visaptverošs regulējums iekļauts, lai novērstu risku, ka cesija tiks izmantota kā nodokļu plānošanas instruments, lai izvairītos no IIN nomaksas.

5. grupas aizdevumiem ir noteikti šādi aizdevuma līguma kritēriji (t.i., prasības, kas jāievēro aizdevējam):

(1) Aizdevuma līgums ir noslēgts rakstveidā
(2) Aizdevums tiek izsniegts un atmaksāts bezskaidras naudas norēķinu veidā
(3) Aizdevuma līgumā noteiktais aizdevuma atmaksas termiņš nepārsniedz 60 mēnešus
(4) Aizdevuma izsniegšanas dienā aizdevējam nav nodokļu parādu, kas vecāki par 1 mēnesi no attiecīgā nodokļa likumā noteiktās samaksas dienas
(5) Maksimālais aizdevuma apmērs (to kopsumma) nepārsniedz:

   • (Ja persona gūst ienākumu no aizdevēja) reizinājumu, kas iegūts, 30% no aizņēmēja vidējiem mēneša bruto ienākumiem pie aizdevēja pēdējo 12 mēnešu laikā līdz aizdevuma izsniegšanas dienai reizinot ar 60
   • Aizņēmējs — īpašnieks (dalībnieks, biedrs) negūst ienākumus no aizdevēja, — maksimālais aizdevuma apmērs nepārsniedz uz aizdevuma ņēmēju attiecināmo aizdevēja pašu kapitāla apmēru (saskaņā ar pēdējo apstiprināto gada pārskatu)

(6) Visu aizdevēja sniegto aizdevumu summa fiziskajām personām, kas aizdevumu neņem saimnieciskās darbības ietvaros, nepārsniedz aizdevēja pašu kapitālu (saskaņā ar pēdējo apstiprināto gada pārskatu)

Aizdevuma līgumam jābūt noslēgtam notariālā akta formā, ja aizņēmējs ir noslēdzis aizdevumu (netiek ņemts saimnieciskās darbības ietvaros) ar nerezidentu, kurš nav ES dalībvalsts vai EEZ valsts rezidents, un aizdevējs atrodas, ir izveidots vai nodibināts valstī, ar kuru Latvijai nav noslēgta un stājusies spēkā nodokļu konvencija, vai zemu nodokļu vai beznodokļu valstī vai teritorijā.

IIN piemērošana

Iepriekšminētie aizdevuma līguma atbilstības kritēriji definē (1) personu, kas ir atbildīga par IIN nomaksu (aizņēmējs vai aizdevējs) un (2) ar IIN apliekamo summu. Turpmāk apskatīsim divas situācijas, kas rodas saistībā ar 5. grupas aizdevumiem un atbilstības kritērijiem:

(1) Ja aizdevums atbilst kritērijiem:

 • un aizdevums atdots līgumā noteiktajā termiņā (atmaksā ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc aizdevuma līgumā noteiktā termiņa, maksimālais aizdevuma termiņš ir pieci gadi), tad IIN seku nav;
 • un aizdevums nav atdots sešu mēnešu laikā pēc maksāšanas termiņa (maksimālais aizdevuma termiņš ir pieci gadi), tad tas tiek uzskatīts par ienākumam pielīdzināmu aizdevumu un aizņēmējam ir jānomaksā IIN.

(2) Ja aizdevums neatbilst kritērijiem:

 • un aizdevums atdots sešu mēnešu laikā pēc maksāšanas termiņa (maksimālais aizdevuma termiņš ir pieci gadi), tad IIN seku nav;
 • un aizdevums nav atdots sešu mēnešu laikā pēc maksāšanas termiņa (maksimālais aizdevuma termiņš ir pieci gadi), tad tas tiek uzskatīts par ienākumam pielīdzināmu aizdevumu un aizdevējam ir jānomaksā IIN.

IIN maksāšana

Ja aizdevumu pielīdzina ienākumam un aizdevuma līgums atbilst noteiktajiem atbilstības kritērijiem vai (2) ja aizdevējs ir fiziskā persona, kas aizdevumu nesniedz savas saimnieciskās darbības ietvaros, vai (3) nerezidents, saņemtā aizdevuma neatmaksāto daļu pielīdzina aizņēmēja ar IIN apliekamajam ienākumam (bruto ienākumam), no kura aizņēmējs aprēķina IIN 24% apmērā un likumā noteiktajos gadījumos IIN likuma 15.p. 9.d. noteikto papildus likmi (Bruto ienākuma gadījumā maksājamo nodokli aprēķina kā aizdevuma summas un piemērojamās likmes (24% vai 24% + 22% = 46%)).

Ja ienākumam pielīdzina aizdevumu un tas neatbilst noteiktajiem kritērijiem, tad aizdevuma neatmaksāto daļu pielīdzina aizņēmēja ar IIN apliekamajam ienākumam (neto). Aizdevējs aprēķina aizdevuma ņēmēja ar IIN apliekamo ienākumu un tam piemēro IIN noteikto likmi (24% apmērā un likumā noteiktajos gadījumos IIN likuma 15.p. 9.d. noteikto papildus likmi), kā arī no saviem līdzekļiem iemaksā budžetā (Neto ienākuma gadījumā sākotnēji nepieciešams noteikt bruto summu, no kuras aprēķināms nodoklis, proti aizdevuma summu jādala ar 0,76 (t.i. 1 – 24%) vai 0,54 (t.i. 1 – 46%), tad maksājamo nodokli aprēķina no iegūtās bruto summas, piemērojot atbilstošo likmi (24% vai 24% + 22% = 46%)).

Par papildus likmi. Ja aizņēmējs saņēmis attiecīgu ienākumam pielīdzināmu aizdevumu un šā aizdevuma izsniegšanas dienā ir aizdevēja darbinieks, valdes vai padomes loceklis (vai cita persona par kuras gūto ienākumu būtu jāmaksā algas nodokļi), attiecīgajam ienākumam papildus šā 24% noteiktajai likmei piemēro 22% papildus likmi.

Ja aizņēmējs (rezidents) pēc taksācijas gada deklarācijas iesniegšanas veic ienākumam pielīdzinātā aizdevuma atmaksu, tas ir tiesīgs precizēt attiecīgā taksācijas gada deklarāciju un atgūt pārmaksāto nodokļa summu.

Ienākumam pielīdzināta aizdevuma un nesamaksātu aizdevuma procentu radītā ienākuma gūšanas dienas ir 6. mēneša pēdējā diena pēc aizdevuma līgumā noteiktā aizdevuma atmaksas termiņa, bet ne vēlāk kā 66. mēneša pēdējā diena no izsniegšanas dienas, ja aizdevuma līgumā noteiktais atmaksas termiņš pārsniedz 5 gadus.

Ienākumam pielīdzināmo aizdevumu principiālais algoritms ir grafiski parādīts zemāk pievienotajā attēlā.*

aizdevuma vertesana

*Attēls ir paredzēts kā ilustratīvs palīglīdzeklis augstākminēto tiesību normu struktūras vieglākai uztverei, taču tas neaptver visas iespējamās situācijas un neaizstāj tiesību normu detalizētu analīzi.

Informācijas sniegšana

Par neatmaksātajiem aizdevumiem (tā daļām), kas izsniegti un nav atmaksāti līdz 2013. gada 31. decembrim un no viena aizdevēja pārsniedz 15 000 euro, aizņēmējs līdz 2014. gada 30. jūnijam sniedz informāciju VID. Informācija ietver aizdevēja un aizņēmēja vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, personas kodu vai reģistrācijas numuru, kā arī informāciju par aizdevuma izsniegšanas datumu, tā neatmaksāto daļu uz 2013. gada 31. decembri un līgumā paredzēto atmaksas termiņu. Aizņēmējs var nesniegt VID augstākminēto informāciju:

(1) Ja aizdevēju ar aizņēmēju saista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē
(2) Ja aizdevējs ir kredītiestāde vai krājaizdevu sabiedrība, vai kapitālsabiedrība, kura saņēmusi speciālu atļauju (licenci) patērētāja kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai

Ja par aizdevumiem, kuri izsniegti, bet nav atmaksāti līdz 01.01.2014 un neatmaksātā aizdevuma daļa pārsniedz 15 000 euro, netiek sniegta informācija, tad minētos aizdevumus pielīdzina ienākumam, kas gūts 2014.  gada 1. janvārī. Šajā gadījumā, ja VID, veicot pārbaudi, to konstatē pēc 31.12.2016, tad tiek pieņemts, ka ienākums gūts taksācijas gada pēdējā dienā, par kuru var precizēt IIN deklarāciju.

Ja ienākumam pielīdzina aizdevumu un aizdevuma līgums (no nerezidenta) nav noformēts notariāla akta formā, vai par aizņēmumu no nerezidenta pēc 01.01.2014. aizņēmējs nav sniedzis informāciju VID, uzskata, ka ienākums gūts aizdevuma konstatēšanas dienā, ja līdz šai dienai nav veikta aizdevuma atmaksa. Ja aizdevuma esamības fakts tiek konstatēts VID nodokļu audita laikā un par to nav sniegta informācija VID noteiktajā kārtībā, tad uzskata, ka ienākums ir gūts taksācijas perioda (par kuru tiek veikts audits) pēdējā dienā.

Komersantam, individuālajam uzņēmumam, kooperatīvajai sabiedrībai, nerezidenta pastāvīgajai pārstāvniecībai, biedrībai, nodibinājumam, organizācijai, saimnieciskās darbības veicējam, personām, kas apvienojušās uz līguma pamata būs jāiesniedz VID informācija (t. sk. arī informāciju par noslēgto aizdevuma līgumu un aizdevuma apmēru) līdz sekojošā taksācijas gada 1. jūnijam MK noteiktajā kārtībā un apmērā par taksācijas gadā fiziskajai personai izsniegtajiem (piemēram par 2014. gadu sniedz informāciju līdz 2015. gada 1. jūnijam):

 • Aizdevumiem, kuru kopsumma vienai fiziskajai personai pārsniedz 15 000 euro
 • Par aizdevumiem, kuru kopsumma pirmstaksācijas gadā nepārsniedza 15 000 euro, bet kopā ar taksācijas gadā izsniegto aizdevumu pārsniedz 15 000 euro

Analoģiski, ziņu sniegšanas pienākums VID būs aizņēmējam pašam, ja aizdevējs ir fiziskā persona – rezidents, kas aizdevumu nesniedz savas saimnieciskās darbības ietvaros, vai nerezidents, vai citos gadījumos.

Noteiktā informācija sniedzama arī tad, ja aizdevējs izsniedz fiziskajai personai jaunu aizdevumu papildus aizdevumam, par kuru VID jau ir sniegta informācija un iepriekš sniegtā aizdevuma neatmaksātā daļa aizdevuma izsniegšanas dienā pārsniedz 15 000 euro.

4. Samazināto aizdevumu procentu radītie ienākumi

No 01.01.2014. ar IIN tiks aplikti samazināto aizdevuma procentu maksājumu radītais ienākums. Šāda kārtība neattieksies uz aizdevumiem, kur aizdevējs ir kredītiestāde vai krājaizdevu sabiedrība.

Samazināto aizdevuma procentu radītos ienākumus nosaka, ja aizdevumu izsniedz komersants, individuālais uzņēmums (zemnieka vai zvejnieka saimniecība), kooperatīvā sabiedrība, nerezidenta pastāvīgā pārstāvniecība, biedrība, nodibinājums, organizācija, fiziska persona, kas reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicēja, vai uz līguma pamata apvienojušās divas vai vairākas personas (aizdevējs – gan fiziskā, gan juridiskā persona var būt gan rezidents, gan nerezidents).

Samazināto aizdevuma procentu radīto ienākumu nosaka kā starpību starp noteikto tirgus procentu likmei pielīdzināto procentu maksājumu (nosacīto tirgus cenu) un aizdevuma līgumā noteiktajā kārtībā taksācijas gadā aprēķinātajiem procentu maksājumiem. Nosacītā tirgus cena ir izsniegtajam aizdevumam aprēķinātie procentu maksājumi, piemērojot Latvijas Bankas noteikto pirmstaksācijas gada iekšzemes nefinanšu uzņēmumiem izsniegto kredītu gada vidējo svērto procentu likmi izsniegtajiem kredītiem attiecīgajā valūtā pirmstaksācijas gadā, kas reizināta ar koeficientu 0,7.

Ja aizdevums izsniegts uz termiņu īsāku par kalendāra gadu, tad ienākumu nosaka proporcionāli mēnešu skaitam līdz aizdevuma līgumā noteiktajam aizdevuma atmaksas termiņam.

Ja aizdevums tiek pielīdzināts ienākumam – par ienākumu uzskatāmi arī aizdevuma līgumā noteiktie, bet faktiski nesamaksātie procentu maksājumi (nesamaksātā procentu maksājumu daļa).

Par samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radītā ienākuma gūšanas dienu uzskata katra taksācijas gada pēdējo dienu. Šādam ienākumam piemēro 24% nodokļa likmi. Aizņēmējam (fiziskai personai) ir nodokļa maksāšanas pienākums.

Kārtība saistītām personām

Ja saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām” (15.2 pants) aizdevējam ir pienākums sniegt informāciju par darījumiem ar saistītām personām, aizdevējs radīto ienākumu nosaka kā pozitīvu starpību starp aprēķinātajiem procentu maksājumiem saskaņā ar transfertcenu politiku un taksācijas gadā aprēķinātajiem procentu maksājumiem saskaņā ar aizdevuma līgumu.

Ja aprēķinātais ienākums, piemērojot vispārējo kārtību, atšķiras no ienākuma, kas noteikts, piemērojot kārtību saistītām personām, tad par samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radīto ienākumu uzskata mazāko no abiem.

Izņēmumi

Samazināto aizdevumu procentu radīto ienākumu nosacījumus nepiemēro:

(1) Procentu maksājumiem par aizdevumiem, kurus izsniegusi kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība vai kapitālsabiedrība, kura saņēmusi speciālu atļauju (licenci) patērētāja kreditēšanas pakalpojuma sniegšanai
(2) Ja aizdevējs ir individuālais uzņēmums (zemnieka vai zvejnieka saimniecība), bet aizdevuma ņēmējs – šā individuālā uzņēmuma (zemnieka vai zvejnieka saimniecības) īpašnieks

5. IIN piemērošana nekustamā īpašuma atsavināšanai (kapitāla pieaugums)

No 01.01.2014 IIN likums nosaka iespējas nemaksāt IIN no kapitāla pieauguma, ja atsavina vienīgo vai mantotu nekustamo īpašumu (NĪ) saskaņā ar zemāk aprakstīto kārtību.

Ar IIN netiek aplikts ienākums no NĪ atsavināšanas, kas maksātāja īpašumā (no dienas, kad attiecīgais NĪ reģistrēts zemesgrāmatā) ir ilgāk par 60 mēnešiem un vismaz 12 mēnešus pēc kārtas 60 mēnešu periodā līdz atsavināšanas līguma noslēgšanas dienai ir personas deklarētā dzīvesvieta (nav papildu adrese). Ja NĪ, kuru atsavina, ir mantots līgumiskā, testamentārā vai likumiskā ceļā no fiziskās personas, kuru ar maksātāju saista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē, uzskatāms, ka NĪ ir maksātāja īpašumā no dienas, kad tas reģistrēts zemesgrāmatā kā mantojuma atstājēja īpašums.

Ar IIN netiek aplikts ienākums no NĪ atsavināšanas, kas maksātāja īpašumā (no dienas, kad attiecīgais NĪ reģistrēts zemesgrāmatā) ir ilgāk par 60 mēnešiem un pēdējos 60 mēnešus līdz NĪ atsavināšanas dienai ir bijis maksātāja vienīgais NĪ. Ja NĪ, kuru atsavina, ir mantots līgumiskā, testamentārā vai likumiskā ceļā no fiziskās personas, kuru ar maksātāju saista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē, tad uzskatāms, ka NĪ ir maksātāja īpašumā no dienas, kad attiecīgais NĪ reģistrēts zemesgrāmatā kā mantojuma atstājēja īpašums.

No 01.01.2014. IIN kapitāla pieaugumam netiks piemērots NĪ atsavināšanas darījumā (attiecīgais NĪ reģistrēts zemesgrāmatā kā nodokļa maksātāja vienīgais NĪ), ja iegūtais ienākums tiks ieguldīts funkcionāli līdzīgā NĪ 12 mēnešu laikā pēc vai arī pirms atsavināšanas.

Ja persona, kurai ir Latvijas valstiskā piederība, uzturas ārpus Latvijas ilgāk par sešiem mēnešiem un tā ar konsulārās vai diplomātiskās pārstāvniecības starpniecību vai tieši PMLP ir paziņojusi par savu dzīvesvietu ārvalstī saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likumu, laiks, kad NĪ bijis personas deklarētā dzīvesvieta (12 mēneši), ir summāri jebkuri 12 mēneši pēdējo 60 mēnešu laikā līdz atsavināšanas līguma noslēgšanas dienai.

Ja nodokļa maksātājam zemesgrāmatā ir reģistrēti vairāki NĪ objekti, tad, pamatojoties uz maksātāja iesniegumu, VID izvērtē, vai minēto objektu kopums veido vienu NĪ Dzīvokļa īpašuma likuma izpratnē, lai maksātājs varētu piemērot noteikto izņēmumu. Ja šāds NĪ ir iegādāts pirms tā atsavināšanas, maksātājs mēneša laikā pēc ienākuma no kapitāla pieauguma gūšanas par to informē VID.

Par ienākuma gūšanas dienu no augstākminētā ienākuma uzskata nākamo dienu pēc dienas, kad notecējuši 12 mēneši no NĪ atsavināšanas dienas, ja faktiskā ienākuma gūšanas diena ir bijusi ne vēlāk par šo dienu. Ja faktiskā ienākuma gūšanas diena ir bijusi vēlāk par dienu, kad notecējuši 12 mēneši no NĪ atsavināšanas dienas, ienākuma gūšanas diena nosakāma saskaņā ar attiecīgajiem IIN likuma MK noteikumiem.

6. Izmaiņas IIN piemērošanā lauksaimniekiem

Līdzīgi kā iepriekš arī 2014., 2015. un 2016. gadā saņemtie maksājumi valsts atbalsta vai ES atbalsta programmas lauksaimniecībai un lauku attīstībai ietvaros būs atbrīvoti no IIN. Sākot ar 2017. gadu šādus maksājumus tomēr plānots iekļaut maksātāja (gan IIN, gan UIN) apliekamajā ienākumā.

Attiecībā uz lauksaimniecības zemes atsavināšanu noteiks, ka ar IIN neapliks ienākumu no lauksaimniecības zemes atsavināšanas gadījumos, ja vismaz vienā taksācijas periodā no pēdējiem trim vairāk nekā pusi no personas saimnieciskās darbības ieņēmumiem (bet ne mazāk kā EUR 2845,74 gadā), veido ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības vai arī šī persona, kā jaunais lauksaimnieks, saņem valsts vai ES atbalsta maksājumus lauksaimniecībai un lauku attīstībai.

Attiecībā uz lauksaimnieciskās zemes pārdevēju, lai varētu piemērot atbrīvojumu no IIN, noteiktie kritēriji netiks piemēroti no 2014. gada 1. jūlija līdz 2016. gada 1. jūlijam.

Rakstu sagatavoja AAT Grāmatvedības un finanšu žurnālam Bilance Nr.2 (326) 1.2014.